Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XV

De Horoscoop, manifeste Lading, een stukje uit het nog te publiceren werkboek

© George Bode

Nog niet gepubliceerde boekteksten

Klik hier voor een printbare versie

Manifeste lading versus latente lading van de horoscoop

De complete horoscoop komt, zoals bleek, tot stand op basis van de twee bewegingen van de aarde. De eerste beweging, om haar eigen as, veroorzaakt het dagritme en correspondeert met de geboortetijd en de huizenverdeling binnen de horoscoop. De tweede beweging , haar ronde om de zon, veroorzaakt het jaarritme en correspondeert met de geboortedag en de onderlinge afstanden, en dus tevens met de aspecten, tussen de bewegende facoren in de horoscoop. Aspecten van het ene teken naar het andere hebben dus nooit een persoonlijk karakter. In tegenstelling tot de huizenverdeling in de horoscoop, die al na een kwartier totaal anders kan zijn, verandert de hemelconstellatie nauwelijks binnen het bestek van een dag (zie Intermezzo A-2/3). Dit verschil tussen de effecten van de geboortetijd en de geboortedag ligt ten grondslag aan de splitsing manifest/latent.

De uiterste consequentie van deze splitsing is dat slechts de horoscoopfactoren die in aspect staan met ascendant, midhemel en beide heren van de ascendant zich direct kunnen manifesteren, eventueel uitgebreid met factoren die een in huis I met de ascendant conjunct staande factor aspecteren. Dit geheel vormt de manifeste lading van de horoscoop, iets als oppervlaktelaag waarop de eerste ervaringen neerslaan. Of zoals Rudolf Steiner het stelt in Openbaringen van het karma: “Er is een tijd in het leven van de mens waarin zulke indrukken (onbewust op ons inwerkende indrukken) - die zeer levendig op het lichaam inwerken maar zich aan de herinnering onttrekken - in rijke veelvuldigheid worden beleefd. Gedurende de hele tijd vanaf de geboorte tot aan het tijdstip waarop de herinnering begint, zijn deze rijke indrukken ontelbaar. Ze zitten in de mens en hebben hem veranderd”.

Men kan de manifeste lading ook vergelijken met een soort bruggehoofd van waaraf de overige inhouden van de horosocoop later stuk voor stuk een concrete vorm kunnen krijgen. Deze rest is de latente lading van de horoscoop. Het al of niet naar buiten komen van deze inhouden is afhankelijk van progressies - reden waarom een globaal overzicht daarvan bij de radix-analyse moet worden betrokken.*2 De Duitse astroloog Freiherr von Klöckler is bij mijn weten de eerste die het belang van een dergelijke splitsing naar voren heeft gebracht. “Wij onderscheiden een algemene structuur, voortvloeiend uit hoe de planeten zich tegen de achtergrond van de dierenriem groeperen en die ook de aspecten tussen hen omvat, en een (bijna) individuele structuur waaruit de planeetposities in de huizen voortkomen”, schrijft hij in zijn Kursus der Astrologie. Verder legt hij in dit boek sterk de nadruk op het in ogenschouw nemen van de andere mogelijkheden die iemand uit de dagconstellatie had kunnen halen. Dit met name voor degenen die nog maar weinig horoscopen hebben geduid.

 

Hoe beide ladingen in de tekening van de horoscoop te splitsen is bij de horoscopen uit fig. 1a, 1b, 7a en 7b duidelijk aangegeven. Zie het artikel van Wout nummer 13, klik hier. Het onderscheid ertussen is vooral van belang voor het bepalen van de sterkte van de verschillende onderdelen van de horoscoop. Zeker de beginnende astroloog doet er goed aan de latente lading in eerste instantie buiten beschouwing te laten; het vergemakkelijkt voor hem de duiding. De zeer gevorderde astroloog doet het automatisch; immers, ‘erst in der Beschränkung zeigt sich der Meister’, zoals Goethe zei.

Bij het beoordelen van de manifeste lading spelen twee aan elkaar tegengestelde criteria een hoofdrol. Is de uit de dagconstellatie gefilterde lading groot genoeg? En, zo ja: is hij niet te groot, waardoor hij onhanteerbaar wordt?

Indien de lading te klein is, dreigt het gevaar van fixatie en zal de betrokkene riskeren eerder een type uit te beelden dan een individu. Maar als hij te groot is, is er het risico op desintegratie; de aanwezige beklemtoonde vermogens lopen de kans elkaar te neutraliseren of belemmeren. Of er treden, vanwege het tekort aan profilering, periodiek onoplosbare keuzeproblemen op. Er ontstaat, hoe dan ook, geen duidelijke basis met als gevolg dat de individualiteit zijn functie van centrum niet goed kan vervullen. Dat maakt het bovendien op termijn, als de latente ladingen door middel van progressies kunnen vrijkomen, uiterst moeilijk aan deze ‘nieuwe’ inhouden een solide ondergrond of een stevig aangrijpingspunt te geven. Dit wil niet zeggen dat deze progressies in geen geval uitwerken. Als die uitwerking niet achterwege blijft, is het echter zeer de vraag of de verdere effecten ervan in de reeds bestaande levenssituatie kunnen worden geïntegreerd. Op een ander niveau, in het zelfbeeld van de betrokkene, toont zijn verleden zich dan eerder als een fragmentarische aaneenschakeling dan als een episch tijdsverloop.

Toch leidt de aanwezigheid van dergelijk aangrijpingspunt niet automatisch tot integratie. Er kan zo’n sterke identificatie met de manifeste lading zijn dat er een soort pantser is ontstaan. De manifeste lading werkt dan als een trechter of leidt, zo men wil, tot een gebrek aan poreusheid. Er wordt alleen nog datgene doorgelaten wat deze lading nog sterker maakt. Met een goed geprofileerde manifeste lading is men dus nog niet klaar. Er moeten openingen in kunnen ontstaan, soms door teleurstellingen of tragische voorvallen, of simpelweg omdat men op een niet te slechten hindernis stuit, andere keren door een bewust verzwakken van deze lading, wat een buitengewoon moeilijke operatie is. Pas daarna kunnen delen van de progressief vrijkomende latente lading worden geïntegreerd en eventueel zelfs de overheersende manifeste lading veranderen. *3

In een aantal gevallen is de mate van poreusheid af te lezen uit de inhoud van de manifeste lading. Wordt deze gedomineerd door zachte factoren zoals, in oplopende volgorde van zachtheid, Jupiter, Venus, Maan en Neptunus, dan is er grote poreusheid. Met voornamelijk harde factoren in deze lading daarentegen - zoals Saturnus, Pluto, Uranus en Mars - is de poreusheid juist gering. Maar er zijn daarbij altijd nog vier andere factoren in het spel: de Draak, het pantser; het Beest, (het contact met) de oerbron; de Zwarte Maan; de bij geboorte meegebrachte zwaarte; en de Zwarte Zon, de nog niet gedifferentieerde energie. Een zeer harde manifeste lading met tegelijkertijd het Beest en/of de Zwarte Zon prominent in de horoscoop biedt soms al voldoende poreusheid. En omgekeerd verleent een prominente Draak en/of Zwarte Maan in combinatie met een zachte manifeste lading voldoende structuur aan deze lading om hem te ordenen en zo te verstevigen. Dit is slechts een van de illustraties dat de interpretatie van de posities van de kosmische assen zeer goed het begin kan vormen van de horoscoopduiding (zie Intermezzo A-4).

 

Door mijn methode van intekenen te volgen krijgt men de hele manifeste lading direct in het zicht. Deze lading kan in twee onderdelen worden gesplitst:

(a) ascendant, factoren die ermee conjunct staan of zich in de eerste helft van huis I bevinden, midhemel en de heren van huis I;

(b) factoren die de onder (a) genoemde aspecteren.

Bij de onder (a) genoemde factoren zijn er drie mogelijkheden: er zijn veel, weinig of geen onderlinge aspecten. In het laatste geval is er uitwaaiering; er is grote kans op veel (b)-factoren. Er is dan meer poreusheid en minder indiviuele kracht.

Het omgekeerde treedt des te sterker op naarmate het aantal onderlinge aspecten tussen de (a)-factoren groter is. De (b)-groep is dan in de meeste gevallen kleiner; er is trechtervorming. Een en ander wordt duidelijk als men bedenkt dat er alleen maar veel onderlinge aspecten tussen de (a)-factoren kunnen zijn als zij numeriek in ongeveer dezelfde graden staan, wat hun totale bereik naar de rest van de horoscoop juist kleiner maakt. Het ontbreken van aspecten tussen de (a)-factoren onderling daarentegen maakt dit bereik uiteraard juist groter.

 

Uit: Aan de slag, werkboek astrologie (nog te publiceren) © George Bode

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.