Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel II

Astrologie en Enneagram.

© Wout Hendrickx.

Hoe deze verbonden zijn door de Zwarte Lichten.

De Zwarte Lichten, Enneatypen en de Astrologie in en bij elkaar.

Klik hier voor printbare versie

Carnac, een prehistorisch voorbeeld van de saros serie, Studio Jos vd Munckhof

 

 

Wat gebeurt er wanneer een astroloog en een enneagramtrainer elkaar ontmoeten? In algemene zin kan niemand daar meer van maken dan speculatie.

Zo begint de inleiding van het boek dat ik samen met Rob de Best schreef: “ Enneagram en Astrologie”, Uitgeverij Conversion Productions Amsterdam, ISBN 90 76392 28 5, nadat we ontdekt hadden dat de Zwarte Lichten en de Sterrenbeelden in het enneagram terug te vinden zijn. En wel zo simpel dat ik me achteraf nog steeds verbaas dat ik het niet eerder zag. Maar laat ik bij het begin beginnen.Tijdens mijn eerste bezoek aan Engeland, begin jaren 80, zocht ik, een destijds door mij niet begrepen drijfveer, onmiddellijk, zonder enig compromis en uitstel Stonehenge en Avebury op. Ik was vanaf mijn vroege jeugd, toen ik de eerste letters leerde lezen en schrijven altijd al uitermate gefascineerd geweest door dit soort bouwwerken uit de oudheid. Dit zal wel komen omdat ik de Diamant in IV heb. Inmiddels was uit studie van het voorhanden zijnde materiaal m.b.t. Stonehenge al gebleken dat de “Ouden” een kennis hadden van astrologie die fenomenaal geweest was, zeker voor die tijd. Ook bleek uit mijn studie dat de rol van de Maansknopen in die tijd een zeer prominente rol vervulden in het leven van de mensen destijds. Een later bezoek aan de Menhirs van Carnac in Bretagne bevestigde mijn onderzoek. Ook in Carnac gaat het om astrologie en de de Maansknopen! De uitgestrekte velden met menhirs in rijen zijn niets anders als een observatorium van de Saros cyclus, de serie van eclipsen! Destijds was hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan, en diegene die dat deden werden voor gek versleten. Ik was dan ook helemaal niet verbaasd maar wel verwonderd dat ik in een zeer klein artikel in het N.R.C. , waarvan ik helaas de datum kwijt ben, ergens rond 1990, een foto aantrof van iets soortgelijks in de zuidelijke woestijn in Egypte, weer Menhirs en een soort observatorium. (1) Maar over de hele wereld zijn Menhirs en observatoria gevonden. De astrologische kennis moet hoog zijn geweest. Kijken we naar het oude Egypte dan blijkt dat men daar al wist dat de aarde een bol was en geen plat vlak. Ook moet men geweten hebben dat de aarde in een ellips om de zon draait want dit veroorzaakt immers de seizoenen. Juist het in een ellips draaien is bepalend voor de Zwarte Lichten. Daarbij waren deze jongens echt wel goed in wiskunde en astrologie, zie de genoemde websites onderaan. En als je eenmaal de eclipsen serie, de Saros serie kent, is de rest voor zulke briljante wiskundigen een koud kunstje. (2)

Vooruitlopend op een latere publicatie durf ik hier te stellen dat de “Ouden” zich ten zeerste bewust waren van wisselende tijdsgeest en het daar uit volgende “bewustwordingsproces gerelateerd aan het gewijzigde tijdsbeeld”. Want dat is waar het ook om draait met de Zwarte Lichten! In een latere publicatie kom ik hier op terug.

Gedurende al deze jaren verdiepte ik me verder in de astrologie en kwam in geregeld contact met Peter Delahay en George Bode. Zij leerden me wat de betekenissen van de Zwarte Lichten zijn. Het bleek het metafysisch of Spirituele gedeelte van de horoscoop te beschrijven, iets wat ik voor die tijd niet uit een horoscoop kon halen, welke kunstgrepen ik ook toepaste.

Ik keek vervolgens alle horoscopen die ik had na op de invloed van de Zwarte Lichten en kon daardoor een aantal zaken ophelderen die me al die tijd daarvoor een raadsel waren gebleven.

Vervolgens ging ik, dankzij George, nog twee stappen verder.

Het begon me op te vallen dat een dag eerder of later geboren worden, of zelfs een tiental minuten een veel “sterkere” geboorte horoscoop had kunnen geven. Dit houd o.a. verband met de zogenaamde “manifeste lading” van de horoscoop inhoud, een begrepen, maar ondergewaarderde techniek binnen de traditionele astrologie. “Manifeste lading” is de horoscoop inhoud die eruit kan door aspecten op de Ascendant, de Heren van I en aspecten daarop, factoren in I en aspecten daarop, en aspecten op het MC. (3) Latent is dus wat niet in bovenstaand rijtje past. Zo geeft bijvoorbeeld een latente Mars altijd een groot gevoel van twijfel en een onvermogen om snel knopen te kunnen doorhakken. Of om snel een kans te grijpen in je leven.

Ik ging vervolgens alle mij bekende personen uit mijn omgeving maar ook bijv. politieke figuren , waar ik de geboortemomenten van had, wederom nakijken op de “manifeste lading” en heb ze vergeleken met de beschrijvingen van deze mensen. Mij begon dan ook steeds meer op te vallen hoe zwaarwegend het geboorte moment van een mens is!

Later bestudeerde ik de secundaire directies. Dan blijkt zelfs dat latente inhouden in progressie manifest kunnen worden!

Dus het geboortemoment van de mens, of welk levend wezen dan ook, (4) is zo voor ongeveer 90 % bepalend voor hoe de mens zich ontwikkeld.! Dit zien we ook om ons heen. Zelfs ouders die aan alle opvoedkundige voorwaarden voldoen kunnen het opleidingsniveau niet bepalen, want dat zit in het kind. Maar andersom ook, Wim Kok kwam uit een eenvoudig timmermansgezin maar werd wel minister president! Zwarte Lichten is een ding, de manifeste lading een ander en met progressies heb je zo ongeveer het hele systeem te pakken.

Doordat ik scherper leerde kijken naar deze manifeste lading en de progressies kon ik ook scherper de Zwarte Lichten in hun uitwerking bestuderen! Maar ja, je komt soms horoscopen tegen die je in het begin tot wanhoop drijven. (5)We moeten voor ogen houden dat we, als we het over Zwarte Lichten hebben, we het hebben over mathematische punten. Tellen we deze dan zijn het er niet 8 maar 9!

Om de betekenis van deze negen punten te leren kennen had ik er veel aan om de gedachtegang van George te volgen zoals hij die destijds uiteen zette in “De Vier Lichten”. Uitgaande van de astronomische werkelijkheid worden de Zwarte Lichten alras snel duidelijk

Wanneer welk object dan ook in een cirkel om een punt draait is er één brandpunt, één centrum. Wanneer welk object dan ook in een ellips om een object draait zijn er altijd twee brandpunten, het ene is fysiek, concreet het andere mathematisch, abstract en leeg.

Bezien vanuit de beweging van de Maan om de Aarde komt de Maan op een bepaald moment zeer dicht bij de Aarde. Dit punt noemt men Priapus. Het lijkt wel op dit punt alsof de Maan met de Aarde wil versmelten, wil paren, vandaar de naam Priapus, God van de voortplanting wiens penis eeuwig stijf staat. Dit schetst ook het beeld van herhaling of bereidwillig klaarstaan. Diegene die altijd bereidwillig klaarstond was je moeder die je geduldig bijstond en je de sociale codes leerde. De moeder vertoont grote overeenkomst met het sterrenbeeld Kreeft en de sociale codes is overeenkomend met het Sterrenbeeld Waterman. Priapus heerst dan ook over Kreeft en Waterman.

Het verst verwijderde punt op deze baan noemt men Zwarte Maan. Men mag eigenlijk zeggen dat de maan weigert nog langer een satelliet van de aarde te zijn, en meer het gevoel heeft een onafhankelijk object te zijn. Dit geeft ergens het geïsoleerde van de Zwarte Maan aan, maar tevens een gevoel van opperste integriteit. Men weigert namelijk de baan om de aarde, een niet mengen met de ander, duidelijk afstand nemen, een hoge mate van objectiviteit! Het lijkt alsof men de top wil bereiken, zo kenmerkend voor sterrenbeeld Steenbok! Eigenlijk wil het op dit punt zelf de aarde worden of zijn. Zelf het centrum zijn, zo kenmerkend voor het sterrenbeeld Leeuw! Vandaar ook de koppeling van de Zwarte Maan aan deze sterrenbeelden.

Op deze wijze ontstaat er dus een as van Priapus en Zwarte Maan. (6)

De Zon zelf creëert door haar aantrekkingskracht binnen de Priapus – Zwarte Maan as de gecorrigeerde Priapus – Zwarte Maan as. Deze wordt in de beschikbare literatuur hogelijk onderschat!! Soms kan een horoscoop meer aan deze as hangen dan aan de niet-gecorrigeerde as! Grove interpretatie fouten zijn dan ook snel het gevolg. Als men consequent de manifeste lading en de progressies volgt dat ziet men dit snel genoeg in. (7)

Hetzelfde principe geldt voor de Aarde in haar ellipsvormige baan om de Zon. Het punt waar de Aarde het dichtst bij de Zon komt heet Diamant. Het is alsof alle bewustwordingservaring op Aarde samengeperst wordt in het bewustzijn van de Zon, vandaar het woord Diamant. Alsof de aarde geheel in de invloedsfeer van de hogere bewustzijn energie van de Zon komt. Een hogere bewustzijns- energie die direct verwijst naar verhoogd waarnemen! Dit is ook zeer kenmerkend voor de positie van de Diamant in de Huizen. Het is een plaats waar het bewustzijn gerelateerd aan deze positie, langzaam opgang komt, waarna het dit gebied langzaam aan opnieuw beschouwd en ordent teneinde een professor in dit gebied te worden. Vaak is het ook een stil verlangen om in dit gebied uit te blinken, een Ster te zijn. (8)

Op het punt daar in tegen dat de Aarde het verst verwijderd van de Zon is, is er een sprake van een vrijheid van de Aarde t.o.v. de Zon en ondergaat de Aarde veelmeer de invloed van de Cosmos. Alsof zij vrij is om te ervaren hoe het is zonder geregeerd te worden door de Zon, een soort roes, daar er op dat moment geen conditionering, zwaartekracht, meer is, maar tevens een gevoel van eenzaamheid, alsof men er alleen voorstaat. Alsof de Aarde op dat moment zelf een Zon is, medescheppend in het Universum. Eigenlijk een heen en weer gesmeten worden tussen vrees en hoop ! Ook een hoge mate van onbevangenheid, resulterend in een gevoel van “wat kan ik hier nu uit distilleren”? Eigenlijk is dit de plek waar het bewustzijn begint met zijn groei!

De assen van het Knopenkruis.

De as van de Maansknopen ontstaat uit het parallel komen, op de snijpunten, van de baan van de Maan en de baan van de Zon, vanuit de Aarde bezien uiteraard. Het zuidelijke punt heet de Zuidelijke Maansknoop, het noordelijke punt de Noordelijke Maansknoop. De positie van de Maan, in haar baan, op het hoogste punt binnen dit gegeven is dan de Draak, het zuidelijke punt het Beest.

De Noordelijke Maansknoop staat dan voor iets nieuws, een doorbraak. Ook wel innovatie te noemen. De Zuidelijke Maansknoop voor het oude, het vertrouwde, dat wat men heeft. Daar waar de Noordelijke Maansknoop staat voor iets wat men niet kan kopiëren omdat er geen voorbeeld voorhanden is, is de Zuidelijke Maansknoop veeleer een kopie van wat er is, meestal het gedrag van de ouders.

Hier vindt dus een soort kopiëren van ego van de ouders plaats, wat meestal makkelijk afgaat. Veelal een kopiëren door jonge kinderen van het (gedeeltelijke) gedrag van de ouders. Dit is overigens ook het gebied van de genetische code en dus ook een drang tot leven. Vandaar dat het ook vaak moeilijk is om de positie van de zuidknoop te verlaten, het gaat men daar gemakkelijk af en men kan daar dus ook makkelijk scoren. Echt Amerikaans dus, snel, vlug en succes! Maar ook heeft het iets van oude wijn in nieuwe zakken.

De Draak is de Noordknoop voorbij, het hoogste punt. Hoger kan niet, het is maximaal! Dus het “vernieuwde”, de Noordknoop, maximaliseert zijn vorm. De eerste hippie of nozem verandert in een provo en jaren daarna is de punker de Draak. De huidige Draak is Osama Bin Laden die op een bepaalde manier de wereld in zijn greep heeft.

De overheid en de tweede kamer zijn hier ook mooie voorbeelden van. Na elke verkiezing begint men aan “de mooie voornemens en beleidsplannen”, o.a. minder regels en innovaties, Noordknoop, maar uiteindelijk wil elk kabinet de maatschappij naar haar hand zetten en het liefst controleren! Dus nog meer regels en wederom sociale onvrede! Op dat punt aangekomen maakt elk kabinet een Draak van zichzelf!

Het Beest is juist deze uiterste vorm loslaten, of het gevallen kabinet, de creatie loslaten, zoals Peter Delahay dit zo mooi kan zeggen, zodat de ervaring en creatie van een persoon naar het Universum of collectief onderbewuste kan stromen. Of om het laatste anders te zeggen, de kerk is als instituut een Draak met een haperende paus als drakerig leider, Majoor Bosschart is het Beest wat het collectief helpt op haar manier zonder al te veel ego. Kenmerkend voor het Beest in de huizenpositie binnen horoscopen is het feit dat daar zeer moeilijk vorm kan verschijnen. Alsof daar een “ Oer-energie” aanwezig is waar geen vorm aan te geven is. Besluiteloosheid, talmen en een bepaalde angst zijn dan ook sleutelwoorden.

De Draak in de horoscoop geeft dan dus de plek aan waar men een teveel aan vorm heeft en waar men dan ook geregeld over struikelt. Zo had wijlen Fortuyn deze in IX. Zijn rigide visie op een aantal zaken is wel bekend. Dat hij struikelde op een van deze visie’s is bekend toen hij Mevrouw Borst erger vond dan Osama Bin Laden. Toch gaf deze positie duidelijk iets “bazigs” aan. In het fameuze debat van alle lijsttrekkers net na de gemeenteraad verkiezingen was dit wel erg duidelijk.

Ruud Lubbers had een soortgelijk iets. Met de Draak net niet in VII heeft hij ook iets met vrouwen. (9) Daar is hij recent achter gekomen, toen hij naar sommige vrouwen iets te “drakerig” deed. Maar dat verhaal gaat George schrijven.

Verderop in dit artikel ga ik dieper in op Zwarte Lichten.

Vanuit de Structurele Astrologie, zoals Georges dit ziet, is er dan sprake van de volgende “ bewustwordings processen” of routes over de genoemde assen.

Zwarte Maan naar Priapus en vandaar naar de Zwarte Zon. Of men van daaruit naar de Diamant vertrekt is ieders eigen keuze! Dit laatste is zonder meer innerlijk te noemen.

De andere, meer uiterlijke route vangt aan op de Zuidelijke Maansknoop, meestal te beschouwen als “dat wat je hebt”. Maar de innovatie in jouw leven is de Noordelijke Maansknoop en dat vergt echt wel een inspanning! Van daaruit maak je van je vernieuwing een karikatuur, of in ieder geval iets wat je kost wat het kost in stand wil houden, de Draak. Elk wijzigend tijdsbeeld maakt dan dat jouw creatie die je in stand wilde houden wel op de mesthoop van Vadertje Tijd terecht komt! Het Beest vercomposteert alles! Enkel zeer bijzondere dingen, collector items, overleven Vadertje Tijd, zoals bijvoorbeeld de pyramides van Egypte of de Menhirs in Carnac.

Het Beest is ook zonder meer het collectief onderbewustzijn te noemen, daar waar alle ervaringen van alle levens in terecht komen.

Het laatste punt is het gelukspunt. Dit is het 9 e mathematische punt. Dit punt ontstaat vanuit de posities van de Zon, Maan en Ascendant. Dit punt kenmerkt zich door een niet werkzaam zijn in de normale zin van het woord. Het is het punt waarop, zoals George Bode het zegt, de Wereld naar ons toekomt om ons te “belonen” voor ons werk. En volgens mij behelst dit o.a. niets meer dan het doorlopen van alle genoemde punten. (10)

Het zal de lezer die enigszins bekend is met de enneatypen niet ontgaan zijn dat in alle begrippen die aan de Zwarte Lichten gegeven zijn bepaalde woorden direct verwijzen naar deze enneatypen. Zoals ik schreef ga ik verderop in dit artikel in op deze punten. Ik kan ze dan vanuit de enneatypes beschrijven, zodat dit andere aspecten belicht van de Zwarte Lichten.

Ondertussen zat ik nog met twee stukken informatie te kijken die ik eigenlijk nergens in kon passen. Deze stukken informatie kwamen van de “kruimels die Gurdjieff op zijn ideeën tafel had laten liggen”.

Gurdjieff had net zoals astrologie en bloesemremedies al vroeg mijn interesse gewekt. De ideeën van zijn “tafel” vond ik kolossaal en leken wel van een andere planeet te komen. Zijn 2 e boek “ Beëlzebub’s verhalen aan zijn kleinzoon” (11) is een “monster” om te lezen. (12) Veel zaken uit dit boek snap ik gewoon niet. Twee zaken uit dit boek bleven op mijn denkplank liggen omdat ze te maken hadden met bovengenoemde zaken.

Waarom noemt Gurdjieff het woord enneagram nergens in dit boek. Hij was per slot van rekening diegene die dit symbool in het Westen introduceerde. Overigens noemt hij dit symbool wel, hij geeft dit een andere naam en noemt dit Beëlzebub zijn “ Teskoeano” die “de zichtbaarheid van ver verwijderde kosmische concentraties 7000285 x vergroot”, blz. 111 2 e druk, in Beëlzebub’s verhalen.

Waarom begint Gurdjieff in het begin van dit boek over de “wetten van de val en wederopvang”, en even verderop over “volmaakte elliptische banen die de aarde en de maan beschrijven”?

Nou ja het balletje van mijn leven rolde verder en om een lang en vreemd verhaal kort te houden, ik ontmoette Wim.

Wim van Dullemen was jaren bij het Nederlandse Gurdjieff instituut geweest en had daar voornamelijk de Tempeldansen, ook wel Movements genaamd, die Gurdjieff introduceerde in het Westen, bestudeerd. Dus daar had ik wel oren (grote!) naar en nam dus al snel deel aan zijn groepen.

Ik had zelf inmiddels de eerste serie van de Starsign Essences, een serie bloesemremedies gemaakt. Ik had deze ook aan Wim laten zien en hij zei dan ook snel: “Je moet enneagram remedies maken!”. Tja hoe moest ik dat nu toch doen?? Ik kan de lezer overigens meedelen dat ik deze nu dus heb, met enige trots! (13)

Toen kwam Rob. We ontmoeten elkaar op een Movements-class van Wim en we raakten al snel aan de praat.

Rob vertelde mij dat hij langs de 9 punten van het enneagram ook nog 12 punten kon vinden, die verhouding hield hem ongelofelijk bezig. Deze 12 punten vond hij doordat de lijn van het hexagram, de lijn langs de punten 1428571 elke keer de driehoek 9 – 3 – 6 snijdt.

Enneagram do re etc

Dit zijn 12 punten. Rob vroeg mij vervolgens, of dit de 12 Sterrenbeelden konden zijn en wat zijn dan de 9 punten, planeten of zo? Ikzelf had me wegens mijn mateloze interesse in de ideeën van G.I.Gurdjieff hier al jaren geleden het hoofd over gebroken en kon nooit tot tevredenheid komen met wat ik vond. Ook suggesties en ideeën van andere auteurs deed ik af als baarlijke nonsens. Toen Rob me hier naar vroeg had ik dus ook zoiets van “hier gaan we weer

De meest verborgen betekenissen van het enneagram en de Zwarte Lichten staan in G.I.Gurdjieff’s boek “ Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon”. Per slot van rekening was het Gurdjieff die het enneagram in het Westen introduceerde. In een van de eerste hoofdstukken van dit ver onderschatte boek heeft G.I.Gurdjieff het over de “wet van de val”, hoofdstuk IV blz. 49, en andere zaken die enkel en alleen te maken hebben met alle wetmatigheden rondom het samenspel van Zon, Aarde en Maan. Daar waar per slot van rekening alle Zwarte Lichten uit voortkomen, wat ik reeds vermelde. Voor zover ik weet is door niemand herkend dat Gurdjieff het hier over de Zwarte Lichten heeft! Ik persoonlijk vind het daarbij zeer opmerkelijk dat zowel Jean Carteret, die eigenlijk aan de basis van de Zwarte Lichten staat, leefde in Parijs in de tijd dat Gurdjieff daar ook woonde en dat volgens George Bode deze mensen elkaar ontmoet hebben. Een synchroniciteit die geen toeval meer te noemen is! Gurdjieff noemt de Zwarte Maan als principe zelfs meermalen overduidelijk in dit boek o.a. op blz. 18 als hij het over het onderbewuste heeft. De titel van zijn derde boek is zelfs nog treffender, “Het leven is alleen echt wanneer ‘Ik Ben ’ ”. (14)

Maar terug naar de ontdekkingsreis van Rob en mij. Er zijn maar 8 ‘Zwarte Lichten’ als ik de gecorrigeerde punten niet meetel. Totdat ik me realiseerde dat het er 9 zijn, want het gelukspunt is immers ook een mathematisch punt en net zoals de Zwarte Lichten “ontstaan” uit het samenspel van Zon, Maan en in dit geval de Ascendant. (Dit is immers ook een mathematisch punt). Niemand kon (dankzij George Bode nu wel d.m.v. de Gelukspunthoroscoop) (10) iets concreets met dit punt. Het bleef eigenlijk een inert punt waarvan je alleen kunt zeggen dat het pas later in je leven aan bod komt. C’est tout.

Ik besloot toch maar weer eens een enneagramboek uit de kast te pakken en las: ” Type 9 is het meest passieve Enneatype” en toen viel het kwartje, maar eigenlijk de hele loterij.

Ik plaatste het Gelukspunt boven aan het enneagram, op positie 9. Type 1 was daardoor ook meteen duidelijk, de perfectionist is immers de Zwarte Maan. De Zwarte Maan merkt altijd op waar iets blijft liggen of waar iets niet gedaan wordt etc. Type 2 was ook snel duidelijk. Deze wordt de gever genoemd en dit lijkt erg veel op de God van de vruchtbaarheid wiens Penis eeuwig stijf staat. Meneer Priapus! Priapus is de ontsnapping aan de weigering die op de Zwarte Maan optreedt, een vluchtgedrag (in dienstbaarheid), zo kenmerkend voor type 2. Type 3 en 4 zag ik niet direct. Type 5 wel. Dit is de Professor, hoog in de toren met zijn specialisatie. Een specialisatie bereik je niet zomaar, dat duurt een tijd, als je het al bereikt. De Diamant in de horoscoop is zo’n punt. In elke horoscoop kan de Diamant een obscuur obstakel zijn en het levensgebied daar jarenlang ”kwellen”. Zo ken ik meerdere mensen met Diamant in VII. Op relationeel gebied een ramp, het lijkt wel een potje waar geen dekseltje op past. Dit wordt natuurlijk vaak versterkt wanneer Steenbok op cusp VII staat, zodat de Zwarte Maan als zijnde Heer van VII hier (extra) drempels opwerpt. Als de Diamant eenmaal “werkt” doordat er in het gebied voldoende Bewustzijnsenergie gegenereerd is en er ook voldoende knopen zijn doorgehakt, meestal met betrekking tot vorige relaties, dan pas komt er rust in het relationele leven, maar inmiddels is men wel professor Relatie. ( 14 A) Maar dit betreft elk huis waar de Diamant staat, er moet gewerkt worden om hier inzicht te verwerven, iets wat nu eenmaal niet aan komt waaien.

Type 7 was ook gemakkelijk te zien, de innovator. Tja, dat kan enkel de Noordknoop zijn. Zoals Rudolf Diesel bijvoorbeeld. Zijn eerste dieselmotor ontplofte maar er was voor hem geen weg meer terug. De Noordknoop heeft iets weg van Uranus. Ik noem bij de betreffende punten van het Maansknopenkruis weliswaar een planeet om voor de lezer een accent te leggen, echter niet om een koppeling te maken met een planeet! Het Maansknopenkruis is zo universeel dat dit buiten Huizen, Tekens, Lichten en Planeten valt. Sowieso zijn alle Zwarte Lichten van een dusdanig abstract niveau dat het al moeilijk genoeg is om er over te schrijven of te spreken omdat iedereen dit direct wil enten op zijn dagelijkse begrippenkader. Eigenlijk pleegt men hier een mentale moord, iets wat Duco van Weerlee op het eerste Zwarte Maan congres uitermate scherp aangaf. Maar goed, verder.

Type vier duurde enige tijd voordat ik dit zag. Het is opvallend dat wanneer de Zwarte Zon niet in de manifeste lading betrokken is, men al gauw een somber of zwaar op de hand type is, enneatype 4, de melancholicus. In het enneagram is het traject tussen 4 en 5 ook het lastigst, vandaar als men op 4 verzandt en zich geen bewuste inspanning betoont met zichzelf en wat daar subjectief in leeft teneinde dit te objectiveren, men gewoon op 4 blijft hangen. Veel hangt wat dit betreft van de positie van de Maan af, een latente Maan kan een enneatype 4 geven, maar hoeft niet.

De Draak ligt ergens voor de hand, de baas, type 8. In het Huis waar deze staat is meestal iets extreems aan de hand. Mensen met Draak in IV willen iets met hun huis doen en of hun innerlijke sfeer. Maar men vindt ze ook in de keuken om iets buitenissigs te koken. In XII bijvoorbeeld, treedt er vaak iets vreemds op. Men heeft dan het Beest in VI wat nogal chaotisch op de werkvloer kan maken, maar XII is het 7 e Huis van VI, de baan bij de werkgever. Men is met deze stand dan weer uiterst ambitieus m.b.t. deze baan. De as Draak - Beest is niet voor niets de as van de uitersten! Draak in I, daarentegen is vaak uiterst duidelijk in het optreden, op het knorrige af zoals Wim Kok, maar voor de relatie een ramp, Beest in VII, want de partner moet schijnbaar intuïtief aanvoelen wat je wil, een nagenoeg onmogelijk iets. Het Beest in VII maakt niet duidelijk wat het van de ander wil! Draak in VIII zijn vaak mensen die het leven en de strijd daarin zelf willen strijden en hebben vaak niet veel hulp nodig van anderen. Als hulpverlener, maar ook in hun eigen leven, zijn dit vaak zeer consequente figuren. Ideaal als er gewerkt wordt met totaal ontspoorde types die enkel een flink stelletje strakke regels nodig hebben, dan zijn ze op hun best, de baas, type 8. Hun Beest staat dan in II en als er geen compenserende factoren in dit Huis staan, raad ik hen altijd aan geen aandelen te kopen, niet te gokken of lotjes te kopen en hun financiële toko opgeruimd en zeeeeeer overzichtelijk te houden. Iets wat ze meestal wel doen, om verrassingen uit te sluiten.

De Draak moet men verslaan, net zoals Aartsengel Michael dit doet en ook zo Joris de Drakendoder. Op de plaats waar de Draak staat treedt vaak een “over - identificering” op. Deze is totaal verschillend met de Zwarte Zon. Op de Zwarte Zon moet gewerkt worden om de veelheid van wat men ontmoet, hetgeen nogal snel kan ontaarden in een soort roes, bewust te lijf gaan teneinde er datgene uit te distilleren dan wel te comprimeren, wat er de essentie, Diamant, van is. Op de Draak daarentegen dient men zich zo snel mogelijk bewust te worden van het feit dat het ego - bewustzijn zich dermate identificeert met hetgeen wat gemaakt is, wat dit dan ook is, dat het ego - bewustzijn er door verzwolgen dreigt te worden! De Draak heeft iets van het hypnotiserende van Pluto en het sprookje van de magiër in Ouspensky’s boek “Op zoek naar het wonderbaarlijke” is hier een directe verwijzing naar. Vandaar ook dat, als we de Bijbel volgen, Aartsengel Michael gezonden is om ons te helpen in deze strijd.

Elke dag als men de krant openslaat staat daar wel iets Drakerigs in. Het meest slepende Drakerige is wellicht de strijd tussen de Palestijnen en de Israëliërs. De Amerikanen kiezen elke keer weer voor de Joden en de Arabieren voor de Palestijnen. Vervolgens wordt er de Torah, Koran en Bijbel bijgehaald en iedereen bouwt een Drakerig bastion van zijn levensbeschouwelijke, religieuze gelijk. Vervolgens komt Osama Bin Laden om de hoek en iedereen vindt het gek dat zo’n Draak het wereldtoneel bestijgt en zich als een kankergezwel in het tijdsgewricht uitzaait, alle “ bestrijdingen” ten spijt.

Daar waar de Draak zulk rigide gedrag kan vertonen, op het Beest is iets soortgelijks, maar dan “omgekeerd” aan de hand. Duitsland is kenmerkend voor type 6, het Beest. Het Beest moet, zoals George Bode het noemt, getemd worden. De Duitsers houden nu eenmaal van regels. Zelf was ik recentelijk in Berlijn, en wat mij daar opviel, was een weliswaar arme stad maar wel een stad die zeer ordelijk en schoon was, waar wij Nederlanders beslist iets van zouden kunnen leren. Het Beest kan men zien als iets wat net geboren is, maar ook als iets wat leeft in het collectief onderbewustzijn van de mensheid. Het heeft geen enkele vorm of structuur en dientengevolge moet het structuur van buitenaf verkrijgen. Het is net als de zeef bij het brainstormen, zoals George Bode het noemt. De zeef brengt de structuur, in het brainstormen, Beest. En bij de Duitsers zijn dit de regels. Toch dienen de regels niet te morbide te zijn, er dient respect te zijn voor wat er op kan wellen vanuit de oerbron, of het collectief onderbewuste, teneinde dit ook een gerechtvaardigde kans te geven. Het is een temmen, geen doden! Enneatype 6 staat bekend om zijn angst, een angst die er is omdat het Beest nu eenmaal volkomen zonder structuur is, vormloos is, en dus om structuur vraagt! En dat is typisch Duits, met als uiterste: “ Befehl ist Befehl”! Daar waar het Beest in de Horoscoop staat is het ook de plek waar men een soort “Romeinse Arena” ervaart, inclusief leeuwen en gladiatoren. De emotie alsof men naakt in de menigte staat. Het lijkt ergens op Neptunus, maar waar Neptunus een “draineren” kan veroorzaken is het Beest simpelweg “geen vorm”.

Nu blijft er maar een punt over, enneatype 3, en één Maansknopenpunt, de Zuidknoop. Dit bleek ook perfect te kloppen. De Zuidknoop staat symbool voor het bestaande en wanneer dit het enige is wat men kent, dan betekent dit dat dit het enige is wat voor expansie in aanmerking komt, of om met Gurdjieff te spreken: “belangrijke Dollar zaken”, zoals hij de Amerikanen typeerde. Juist Amerika is kenmerkend als type 3. Vlug, snel, resultaat in het oude vertrouwde. Vernieuwen is een vies woord, de Democraten zijn VVD achtig te noemen en de Republikeinen nog extremer. Wanneer je een “modern” Europees idee in Amerika opwerpt word je zo ongeveer gelyncht! Homohuwelijk! Nee, naar de kerk gaan en die hebben ze in ruime sorteringen, zodat het lijkt dat religie een soort shoppen is, gezin stichten, dollars verdienen, olie boren, tank vullen, meer olie zoeken, milieu doet er niet zo toe, Alaska. Irak veroveren, nog meer olie, naar de Maan vliegen, expansie in het bestaande, want qua bewustzijn komen ze, enneatype drie, niet veel verder, hoe hard ze dit ook proberen, zoals Gurdjieff het benoemde. Wellicht schets ik een te grauw beeld van de Amerikanen, typisch is wel dat ze de bestaande situatie willen behouden, zelfs bewaken en het liefst willen uitbreiden binnen de bestaande situatie. De Amerikanen behoren tot het Kwadrant Zuidknoop Beest: “Brandy, sigaar en goede stoel, geen regels, ieder voor zich en God voor ons allen”. Al snel lijkt dit op Persephone, zij die de situatie wil ontspannen, en hetgeen Pluto heeft opgedolven in roulatie wil brengen.

In het enneagram gezet krijgen we dan de volgende onderstaande figuur:

enneagram typen

Nu zouden we eens kunnen gaan kijken hoe de Sterrenbeelden, de 12 snijpunten die Rob vond, in het geheel passen.

Voor de duidelijkheid beschrijf ik de lijn van het hexagram, het interne proces, de lijn 142857 in Arabische cijfers, de driehoek in het enneagram benoem ik in Romeinse cijfers. Met het octaaf bedoel ik de cirkelgang, Do is IX, Re is 1, Mi is 2 Schok is III, Fa is 4 etc. In ons boek “ Enneagram en Astrologie” wordt dit vrij uitgebreid beschreven, hier enkel een verkorte versie.

Ram begint dan op het punt waar de lijn van 1 naar 4 de driehoekslijn van IX naar III kruist. We zouden dan wellicht kunnen zeggen dat “de wereld als geheel” het samenspel tussen Zon, Maan en Aarde (gelukspunt), punt IX en de in aanleg aanwezig zijnde kwaliteiten, punt III, de Zuidknoop, een combinatie aangaan met het vertrekken vanuit punt 1, de Zwarte Maan, de hoogst mogelijke eigenheid; in het enneagram het teken Ram laat ontstaan. De eerste actie, de stijfkop, waarin ‘eigenheid’ zeer herkenbaar is.

Het hexagram is dan ook eerder te zien als “de interne dynamiek”, hoe het octaaf, als kracht, zich opbouwt. De Sterrenbeelden vertegenwoordigen dan “velden” of “landschappen”, waarin deze interne dynamiek, krachten of energieën, zich manifesteren als vorm.

Trekken we de lijn 1 – 4 verder door dan ontmoet deze lijn de driehoekslijn III – VI. Dit is een combinatie tussen de aanwezige aanleg, punt III, wat overigens al kenmerkend is voor Stier, en punt VI, een soort grondenergie. Men zou kunnen zeggen dat iets wat ongevormd, grondenergie, VI, tezamen met de aanwezige aanleg, III, vorm krijgt vanuit de kernkwaliteit (1) hetgeen een typisch Stier verschijnen oplevert.

Om deze en de volgende beeldspraken iets anders te zeggen, Boer Peter, als kracht; in combinatie met IX – III, teelt bijvoorbeeld graan als ‘veld ‘. Boer Hans als kracht; in combinatie met III – VI , heeft bijvoorbeeld vee en dus weilanden met koeien, als ‘landschap’. Zo ook dus voor de verdere uitleg.

Vanuit een andere optiek, de lijn 1 - 4, mag men ook stellen dat de kernkwaliteit, punt 1, aangetrokken wordt door iets groots, een potentieel gebied, waarin het mag spelen, weliswaar in het begin van het leven. Dat het de Zwarte Zon, punt 4, is die duidelijk aan de kernkwaliteit trekt is wel duidelijk als men een klein kind ziet met al zijn (roekeloze) onbevangenheid. Of om het anders te zeggen, de Zwarte Zon trekt de Zwarte Maan eruit! Zou dit niet zo zijn dan blijft het kind “opgesloten” in zichzelf, een autist! Is de Zwarte Zon te zeer benadrukt in een horoscoop patroon, dan ontstaat eerder het hyperactieve kind.

Wij breken hier dit artikel af. Het volledige artikel is te bestellen.

(1) Drie websites zijn leuk om te bezoeken:

http://www.seshat.ch/home/homepage.htm veel wiskunde en astrologie!

http://www.stonepages.com/news/archives/000006.html (de oudste Menhir in Egypte)

http://www.cyberpursuits.com/archeo/default.asp kijk bij megaliths

Maar http://www.google.com weet iedereen wel te vinden.

(2) Deze komt o.a. ter sprake in Eclipsen, Robert Jansky I.S.B.N. 90 6378 138 5

Zie bijv. ook http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros.html

(3) Men kan het beste in het begin met wat kleinere orb’s ( tot 4 graden ) werken en enkel met de majeure aspecten, 0, 60, 90, 120 en 180. Scoort dit laag dan kan men altijd de orb wat oprekken, of eventueel mineure aspecten erbij bekijken.

(4) Zelfs met onze destijds gereviseerde volkswagenbus heb ik dit vastgesteld. We hadden hier een revisie-motor in geplaatst en ik noteerde het startmoment van deze motor. Toen ik de horoscoop bekeek zag ik problemen rondom “hitte”. Wat bleek nu, op deze revisiemotor hadden we de oude thermostaat gemonteerd. En deze was kapot! Maar zo heeft iedere astroloog wel zijn voorbeelden.

(5) De volgende horoscoop is een leuk voorbeeld: 29 augustus 1973 16.45 MET te Tiel Asc. 5.33 Steenbok

(6) Saturnus en Uranus “verdwijnen” hier als Huisheren van Steenbok en Waterman. Over de consequenties schrijven we in een later artikel

(7) Zie mijn artikel no 4 “Correcties voor de gecorrigeerde en niet gecorrigeerde Zwarte Maan”.

(8) Een simpel voorbeeld van een “Ster” is Ludwig von Beethoven. 16.12.1770 Bonn 13.29.00 LMT Ascendant 7.41 Stier. Zijn Neptunus, muziek, Heer IX, visie, in VI, de analyse. Bij zijn latere pianosonates hoor je dit “in detail treden” erg mooi terug. En daarbij Neptunus Heer XII, het grote publiek, staat bij zijn geboorte Stationair driehoek op zijn Diamant in IX (Wat al een dieptekrachtiging is). Gedurende zijn leven loopt deze Retrograde naar de Diamant, de driehoek steeds meer vol makend, een uiterste ordening van “visie” op geluid. Dat het hier om kunst gaat is simpel te zien. Venus, schoonheid, Heer I staat in de Zwarte Maan zone ,Heer V, kunst, en ontvangt vanuit Neptunus zijn hele leven lang een 135 graden aspect. Veel mensen kennen zijn latere piano sonates dan ook enkel van de radio, zonder titel, zoals “ Fur Elise” of de “ Mondschein sonate”. Voor de geïnteresseerde, die wil weten hoe deze pianosonates klinken raad ik de latere sonates aan, als Neptunus het aspect met de Diamant steeds meer vol maakt. Zie de schitterde onderstaande website! Op een gegeven moment hoor je zelfs Jazz, wat uiteraard alles te maken heeft met het 135 graden aspect!

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Music_MidiSonates.html#Opus90

(9) Ruud Lubbers zijn uitspraak:” Ik ben geïnteresseerd in de vrouwelijke architectuur is typisch zoiets!

(10) Zie George Bode. Het artikel over de Gelukspuntshoroscoop wat nog gepubliceerd word op onze site.

(11) Eigenlijk staat het boek:” Het Al en Alles” van Gurdjieff symbolisch voor de as van de Zwarte Zon naar de Diamant. De held, Beëlzebub, beschouwt objectief, en onbevangen, (Zwarte Zon) het Heelal en het Leven op Aarde en trekt dan een eindconclusie, Diamant.

(12) Toen Gurdjieff destijds (1912) zijn ideeen naar voren bracht, zeker aangaande de vierde weg, hadden eigenlijk maar weinig mensen door dat hij afkomstig was uit Soefi-ordes, Bhoedistische scholen, Christelijke stromingen en wat al meer. Ondanks dat zijn naam weinig genoemd wordt is, als men zijn leven bestudeerd, al snel duidelijk dat hij een enorme impact heeft gehad op onze huidige beleving van de Wereld. In een ander artikel zal ik zijn verbondenheid met de Traditie dan ook duidelijk aantonen. Klik eventueel hier:

(13) Tijdsbeelden en de Starsign Elixers. Eigenlijk is dit een verhaal apart, maar ik zal het kort houden.

Elk tijdsbeeld vraagt zijn Enneagram of Zwarte Lichten -type! Het afgelopen tijdsbeeld ( jaar 2000) correspondeerde met type 3, 6 en 9. Maatschappelijk ging alles voor de wind, men kon daarom hetzelfde liedje draaien (3) behoefde geen kleur te bekennen (6) en kon blijven zitten waar men zit (9). Nu anno 2003 is o.a. een type 5, waarnemen wat er speelt, type 7, innoveren, en type 8 innemen en afbakenen, van belang om in overeenstemming te blijven met het tijdsbeeld!

Toen ik dit eenmaal wist, wist ik ook hoe ik de “tijdsbeeld remedies of Zwarte Lichten remedies” moest maken want dat was waar ik naar op zoek was. Deze Elixers zijn gemaakt volgens een ander principe dan bloesemremedies. Zie de site, klik hier: Starsign Essences, een nieuwe wijze van prepareren

(14) Dat Gurdjieff de diepere verbanden in zijn leven ziet is wel duidelijk als men “The Herald of Coming Good” en Het Leven is alleen echt wanneer ‘Ik Ben’ “ leest. Zeer duidelijk beschrijft hij voor het geoefend oog progressies die vanuit verschillende Huizen werken. Het laatst genoemde boek gaat eigenlijk meer over “Tijd”.

(14A) Ook de mensen met een Acendant vanaf 26 graden Tweelingen met MC ongeveer 21 Waterman, tot aan Ascendant 2.30 Kreeft met MC 27 graden Waterman ondervinden hier de nodige hinder, de Diamant staat dan ook in VII maar als extra bijkomstigheid hebben ze ook nog Weegschaal in het 5e huis onderschept !! Zie George Bode Perspectief en Niveau van de Horoscoop blz 231 en 232.

(15) Zie o.a. de volgende literatuur:

P.D.Ouspensky Op zoek naar het Wonderbaarlijke Hoofdstuk XIV

J.G.Bennett Enneagram Studies, Vertaald door Martin en Evert Ekker onder de titel “De verborgen rijkdom van het enneagram” Uitgeverij ‘Aura Het Spectrum’ I.S.B.N. 90 274 3035 7

http://www.bennettbooks.org

(16) Zie ook Ouspensky, “Op zoek…” blz. 242.

(17) Zie ook Ouspensky, “Op zoek…” blz. 247.

(18) Zie ook J.G.Bennett, The Dramatic Universe, Volume II, The Foundations of Moral Philosophy, Chapter 27, Will and the Triads.

(19) De Ka’ba is veel ouder dan de meeste Europeanen weten. Het was al in vervlogen tijden een heilige plaats, vermoedelijk van Aartsvader Abraham. In de tijd dat Mohammed leefde was het al een pelgrimsoord waar de god Hoebal aanbeden werd. Mohammed voelde zich destijds door de Joden en de Christenen zo vernederd dat hij zijn volgelingen opriep toch maar weer richting deze oude heilige plek te bidden. Zie o.a. Karen Amstrong Een geschiedenis van God, blz 159. I.S.B.N. 90 414 0278 0

(20) http://www.bachcentral.com/suites/air.html en lhttp://www.bachcentral.com/chorales/chorale03.html

(21) Vgl. Horoscoop van Vincent van Gogh. Zie George Bode, Perspectief en Niveau van de Horoscoop.

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll